wiki:Izrada QR kodova
close Warning: Can't synchronize with repository "(default)" ( does not appear to be a Git repository. See the log for more information.). Look in the Trac log for more information.

Version 8 (modified by Andrej Dundović, 11 years ago) (diff)

Dodana slika

Opis i upotreba

Web aplikacija "Crisium Code - web tools" dostupna na map.krizevci.eu služi za generiranje QR kodova, a kasnije i za preusmjeravanje URL-ova ukodiranih u QR pločicu ili naljepnicu. U QR kod kodira se kratka URL adresa formata http://krizevci.eu/q/tag gdje je tag jedinstveni skup slova i brojeva koji definiraju "oznaku" (en. tag). Kodirani URL vodi na web aplikaciju koja zatim automatski preusmjerava mobilni preglednik na web stranicu koja je pridružena ukodiranoj oznaci. Na primjer, oznaka "cc", odnosno ukodiran URL http://krizevci.eu/q/cc preusmjerava se na http://crisium-code.udruga-point.hr, odnosno ove web stranice. Na taj je način moguće naknadno promijeniti odredišnu stranicu na koju vodi URL iz QR koda, iako je pločica ili naljepnica s QR kodom već fizički postavljena. Naknadna promjena odredišnog URL-a provodi se kroz istu web aplikaciju.

Crisium code - web tools shema

Unošenje novog taga (i generiranje QR koda) te izmjene postojećih tagova moguće je samo autoriziranim korisnicima koji se u web aplikaciju mogu prijaviti putem svojih podataka za prijavu.

Tehnička pozadina

Web aplikacija

Web aplikacija koristi Mako Templates i Bottle web framework.

Generiranje QR-ova

QR kodovi generirani su uz pomoć Python biblioteke PyQRNative koja koristi Python Imaging Library (PIL), u vektorski oblik pretvaraju se uz pomoć ImageMagickovog converta i potracea. Za konačni PDF spreman za tisak (s označenim linijama reza) zaslužan je LaTeX.

Za ispravno funkcioniranje gen_QR skripte potrebno je instalirati PIL (python-imaging), preuzeti PyQRNative i staviti ga u isti direktorij kao i gen_QR.

Priprema za tisak

Workaround za generiranje PDF-ova spremnih za tisak:

sed -i "s/\\\usepackage\[cam/%\\\usepackage\[cam/g" *.tex
for FILE in $(ls *.tex); do pdflatex $FILE; done
for FILE in $(ls *.tex); do pdflatex $FILE; done
sed -i "s/%\\\usepackage\[cam/\\\usepackage\[cam/g" *.tex
for FILE in $(ls *.tex); do pdflatex $FILE; done
zip all.zip *-press.pdf

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip